Social and Historic Contextuality of Contemporary Albanian Literature
PDF

Keywords

Literature, history, World War II, writer, contemporary, education, publisher.

How to Cite

Dibra, V. (2018). Social and Historic Contextuality of Contemporary Albanian Literature: (Albania, Macedonia and Montenegro). PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(3), 79-85. https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.65

Abstract

To reach the reader of 2018, Contemporary Albanian literature has overcome many obstacles and politics ideology. It felt violated by a certain, imposing and savage ideology. The method of socialist realism by some writers was embraced with delight and conviction, and from some others it was used for compromise to bring to light their works, which, in case of incompatibility with the relevant ideology, was banned from publishing. However, given that literature is the creation of the human spirit, it is unnatural to think that all this literature of this period has not expressed their feelings, sorrows, dreams and their love. Perhaps, we can argue with conviction, which has been a memory for the past and also a dream for the future. This literature overwhelmed the content imposed in 1945 and continued to be the most rebellious. The national liberation war was not the subject of the 1960s literature, which was more stubborn than what was written fifteen years ago, even by the same authors. Here, summed up as a great deal in the history of contemporary literature, find the first and the foremost authors of this literature, their best works, publishers, and their echoes in the language of translation.

Key words: Literature, History, World War II, Writer, Contemporary, Education, Publisher.

https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.65
PDF

References

1. Aliu, Ali, Dëshmi letrare, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2008
2. Aliu, Ali, Letërsia bashkëkohore shqiptare : 4, Prishtinë, Albas, 2002
3. Aliu, Ali, Kritikë dhe ese: letërsi e sotme shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1971
4. Elsie, Robert, Një fund dhe një fillim: vështrim mbi letërsinë dhe kulturën shqiptare bashkëkohore, Gjon Buzuku, Prishtinë, 1995
5. Elsie, Robert, Historia e letërsisë shqiptare, Toena, Tiranë, 1997
6. Basha, Doruntina, Drama bashkëkohore nga rajoni, Qendra Multimedia, Prishtinë, 2013
7. Berisha N., Anton, Antologji e poezisë bashkëkohore të arbëreshëve të Italisë : 1946-1996, Mësonjëtorja, Tiranë, 2002
8. Bihiku, Koço, Historia e letërsisë shqiptare të realizmit socialist, Naim Frashëri, Tiranë, 1978
9. Çapriqi, Basri, Format antitetike të tekstit letrar në poezinë e sotme shqipe, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1987
10. Çapriqi, Basri, Simboli në poezinë e sotme shqipe, (doctoral thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2004
11. Daci, Fatos, Antologji e poezisë dibrane, Kristalina-KH, Tiranë, 2005
12. Islami, Nebi, Historia dhe poetika e dramës shqiptare I-II (1886-1996), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve Dramatike, Prishtinë, 2003
13. Ismajli, Rexhep, Poezia e sotme arbëreshe, Rilindja, Prishtinë, 1990
14. Jorgaqi, Nasho, Antologji e poezisë bashkëkohore arbëreshe, Dudaj, Tiranë, 2001
15. Kelmendi, Shpëtim, Antologji e prozës bashkëkohore shqiptare, Ombra, Tiranë, 2004
16. Kelmendi, Ramiz, Tregime të sotme shqiptare, Enti i Botimeve Shkollore i Republikës Socialiste të Serbisë - Reparti Prishtinë, 1969
17. Koiçiçi, Abedin, Formimi i fjalëve dhe vlerat e tij në prozën e sotme shqipe në Kosovës : (mbështetur në veprat e autorëve Anton Pashku e Rexhep Qosja), Geer, Tiranë, 2011
18. Kuçuku, Bashkim, Antologji e poezisë shqipe bashkëkohore, Onufri, Tiranë, 2008
19. Kuçuku, Bashkim, Letërsia shqiptare, 4, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004
20. Kuçuku, Bashkim [et al.], Zemra e qiellit : antologji e poezisë shqipe të shekullit XX, PEN Qendra e Kosovës, Prishtinë, 2015
21. Lami, Sevi, Antologji e poezisë së "A dangerous method", Albas, Tiranë; Prishtinë; Tetovë, 2015
22. Metaj, Zeqir, Drama e sotme shqipe në Jugosllavi, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1984
23. Mulliqi, Haqif, Teatri, drama dhe identiteti kulturor në Kosovë, Armagedoni, Prishtinë, 2017
24. Prendi, Arben, Letërsi shqipe bashkëkohore: ndërthurja e poetikave dhe çkodimi i realiteteve metafizike në romanin bashkëkohor bën edhe studiuesi
25. Prendi, Arben, Probleme, autorë dhe vepra nga letërsia shqipe bashkëkohore, Shkodër, 2017
26. Qosja, Rexhep, Transformimet dhe kontinuitetet e letërsisë shqipe në Jugosllavi, shih Seminari i Kulturës Shqiptare për të Huaj, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1976 https://drive.google.com/file/d/0B2_VOhY4GgeRWXh2UXlwdXY4U3c/edit
27. Qosja, Rexhep, Prej tipologjisë deri te periodizimi, Rilindja, Prishtinë, 1979
28. Radogoshi, Kadrush, Poetika e romanit bashkëkohor shqiptar me tematikë të shekullit XV, (tezë magjistrature, UP, Fakulteti Filozofik, 1985
29. Raifi, Mensur, Mbi poezinë bashkëkohore shqiptare, Rilindja, 1977
30. Ramadani, Sinan, Vendlindja në poezinë e sotme shqipe, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1986
31. Rexhaj, Besim, Drama shqiptare pas Luftës së Dytë Botërore 1948-2008: poetika, tipologjia, periodizimi, Faik Konica, Prishtinë, 2009
32. Rugova, Ibrahim [et al.], Lulet në ballkon : antologji e poezisë më të re të Kosovës, Zëri i rinisë, Prishtinë, 1982
33. Rugova, Ibrahim, Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare (1504-1983), Rilindja, Prishtinë, 1986
34. Rugova, Ibrahim, Refuzimi estetik, Rilindja, Prishtinë, 1987
35. Rrahmani, Kujtim, Letërsia bashkëkohore, 13, Albas, Tiranë, 2006
36. Sadiku, Sinan, Rendi i vlerave në poezinë bashkëkohore shqiptare, “Beqir Musliu”, Gjilan, 2013
37. Sejdiu, Vaxhid, Poema e sotme shqipe me temë historike, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2005
38. Simpozium Rrjedhat e letërsisë bashkëkohore shqiptare nga gjysma e dytë e shekullit XX - poezia, proza dhe drama, AShAK, Prishtinë, 2005
39. Shema, Isak, Kultura letrare bashkëkohore, Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës, Prishtinë, 2015
40. Vinca, Agim, Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe : (1945-1980), Rilindja, Prishtinë, 1985

Downloads

Download data is not yet available.