Education System in Albania Among Changes and Reforms
PDF

Keywords

education system, reforms, changes, school abandonment, pre-school education.

How to Cite

Garunja, E. (2018). Education System in Albania Among Changes and Reforms. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(2), 182-209. Retrieved from https://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/50

Abstract

Education in Albania, as an important sector of the national development, aims to equip the future Albanian citizens with the necessary knowledge, skills and abilities in order to educate and committhem to achieve the country’s economic and socio-cultural development. After the 90’s theAlbanian economic and social situation have significantly influenced the education and reforms. Despite the political changes, education imposed profound changes in curricula or other components. Emerging from highly politicized curricula, the reform has set new principles and modern requirements. Other issues that constitute the reforms, includes the development of pre- school education, reduction of illiteracy, avoiding the phenomenon of school abandonment, improving schools infrastructure, increasing the teachers professionalism, providing free textbooks, modernization of teaching methods, establishing evaluation standards. This paper will highlight the main problems based on the substantial education methods on international and national levels and the impact of reforms implementation in education system.

Key words: Education System, Reforms, Changes, School Abandonment, Pre-School Education.

PDF

References

1. Aleanca Gjinore per Zhvillim, “Ndarja e jetes private dhe publike ne familjet shqiptare” - Qasje gjinore- Tirane 2008
2. Anastasi Aurela, E drejta Kushtetuese, Cikel leksionesh, Tirane 2000
3. Ceffa, Tjeter vizion, Centro Informazione e educazione allo sviluppo, Bashkia Elbasan “Perfshirja sociale permes integrimit ne pune- nje eksperience per fuqizimin e grave dhe te rinjve”, Elbasan, Albania, Mars 2010.
4. Gomien Donna, “Udhezues i shkurter i Konventes europiane per te Drejtat e Njeriut” –– Botimi i trete
5. Komiteti Shqiptar i Helsinkit “Barazia dhe ndalimi i diskriminimit ne kendveshtrimin gjinor dhe social- manual per OJF-te”, Tirane Prill 2011
6. Hysi, Eris; Zyba, Entila (2008). Diagnozë e hollësishme e kuadrit ligjor dhe rregullator e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shoqëror (ISKSH) dhe e çështjeve juridike të tij. GTZ, Tiranë.
7. Qendra per Nisma Ligjore Qytetare Nr. 1, “Ligji mundesi zhvillimi per grate – reviste 6 mujore”, Mars 2008
8. Qendra administrative per koordinimin e asistences dhe pjesemarrjes se publikut (QAKAPP) “Kushtetuta dhe materiale shpjeguese”, Tirane 8 dhjetor 1998
9. Standartet per sherbimet e perkujdesit shoqeror per personat e trafikuar ose ne rrezik trafikimi ne qendrat rezidenciale – Tirane 2008
10. Unicef, Shkolla e Magjistratures, Qendra Avokatore per Grate, “Trajtesa juridike dhe sociale per mbrojtjen nga dhuna ne familje”, Tirane 2005.

Downloads

Download data is not yet available.