Social and Historic Contextuality of Contemporary Albanian Literature

(Albania, Macedonia and Montenegro)

  • Vjollca Dibra Kosovar

Abstract

To reach the reader of 2018, Contemporary Albanian literature has overcome many obstacles and politics ideology. It felt violated by a certain, imposing and savage ideology. The method of socialist realism by some writers was embraced with delight and conviction, and from some others it was used for compromise to bring to light their works, which, in case of incompatibility with the relevant ideology, was banned from publishing. However, given that literature is the creation of the human spirit, it is unnatural to think that all this literature of this period has not expressed their feelings, sorrows, dreams and their love. Perhaps, we can argue with conviction, which has been a memory for the past and also a dream for the future. This literature overwhelmed the content imposed in 1945 and continued to be the most rebellious. The national liberation war was not the subject of the 1960s literature, which was more stubborn than what was written fifteen years ago, even by the same authors. Here, summed up as a great deal in the history of contemporary literature, find the first and the foremost authors of this literature, their best works, publishers, and their echoes in the language of translation.

References

Aliu, Ali, Dëshmi letrare, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2008
Aliu, Ali, Letërsia bashkëkohore shqiptare : 4, Prishtinë, Albas, 2002
Aliu, Ali, Kritikë dhe ese: letërsi e sotme shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1971
Elsie, Robert, Një fund dhe një fillim: vështrim mbi letërsinë dhe kulturën shqiptare bashkëkohore, Gjon Buzuku, Prishtinë, 1995
Elsie, Robert, Historia e letërsisë shqiptare, Toena, Tiranë, 1997
Basha, Doruntina, Drama bashkëkohore nga rajoni, Qendra Multimedia, Prishtinë, 2013
Berisha N., Anton, Antologji e poezisë bashkëkohore të arbëreshëve të Italisë : 1946-1996, Mësonjëtorja, Tiranë, 2002
Bihiku, Koço, Historia e letërsisë shqiptare të realizmit socialist, Naim Frashëri, Tiranë, 1978
Çapriqi, Basri, Format antitetike të tekstit letrar në poezinë e sotme shqipe, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1987
Çapriqi, Basri, Simboli në poezinë e sotme shqipe, (doctoral thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2004
Daci, Fatos, Antologji e poezisë dibrane, Kristalina-KH, Tiranë, 2005
Islami, Nebi, Historia dhe poetika e dramës shqiptare I-II (1886-1996), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve Dramatike, Prishtinë, 2003
Ismajli, Rexhep, Poezia e sotme arbëreshe, Rilindja, Prishtinë, 1990
Jorgaqi, Nasho, Antologji e poezisë bashkëkohore arbëreshe, Dudaj, Tiranë, 2001
Kelmendi, Shpëtim, Antologji e prozës bashkëkohore shqiptare, Ombra, Tiranë, 2004
Kelmendi, Ramiz, Tregime të sotme shqiptare, Enti i Botimeve Shkollore i Republikës Socialiste të Serbisë - Reparti Prishtinë, 1969
Koiçiçi, Abedin, Formimi i fjalëve dhe vlerat e tij në prozën e sotme shqipe në Kosovës : (mbështetur në veprat e autorëve Anton Pashku e Rexhep Qosja), Geer, Tiranë, 2011
Kuçuku, Bashkim, Antologji e poezisë shqipe bashkëkohore, Onufri, Tiranë, 2008
Kuçuku, Bashkim, Letërsia shqiptare, 4, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004
Kuçuku, Bashkim [et al.], Zemra e qiellit : antologji e poezisë shqipe të shekullit XX, PEN Qendra e Kosovës, Prishtinë, 2015
Lami, Sevi, Antologji e poezisë së "A dangerous method", Albas, Tiranë; Prishtinë; Tetovë, 2015
Metaj, Zeqir, Drama e sotme shqipe në Jugosllavi, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1984
Mulliqi, Haqif, Teatri, drama dhe identiteti kulturor në Kosovë, Armagedoni, Prishtinë, 2017
Prendi, Arben, Letërsi shqipe bashkëkohore: ndërthurja e poetikave dhe çkodimi i realiteteve metafizike në romanin bashkëkohor bën edhe studiuesi
Prendi, Arben, Probleme, autorë dhe vepra nga letërsia shqipe bashkëkohore, Shkodër, 2017
Qosja, Rexhep, Transformimet dhe kontinuitetet e letërsisë shqipe në Jugosllavi, shih Seminari i Kulturës Shqiptare për të Huaj, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1976 https://drive.google.com/file/d/0B2_VOhY4GgeRWXh2UXlwdXY4U3c/edit
Qosja, Rexhep, Prej tipologjisë deri te periodizimi, Rilindja, Prishtinë, 1979
Radogoshi, Kadrush, Poetika e romanit bashkëkohor shqiptar me tematikë të shekullit XV, (tezë magjistrature, UP, Fakulteti Filozofik, 1985
Raifi, Mensur, Mbi poezinë bashkëkohore shqiptare, Rilindja, 1977
Ramadani, Sinan, Vendlindja në poezinë e sotme shqipe, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, 1986
Rexhaj, Besim, Drama shqiptare pas Luftës së Dytë Botërore 1948-2008: poetika, tipologjia, periodizimi, Faik Konica, Prishtinë, 2009
Rugova, Ibrahim [et al.], Lulet në ballkon : antologji e poezisë më të re të Kosovës, Zëri i rinisë, Prishtinë, 1982
Rugova, Ibrahim, Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare (1504-1983), Rilindja, Prishtinë, 1986
Rugova, Ibrahim, Refuzimi estetik, Rilindja, Prishtinë, 1987
Rrahmani, Kujtim, Letërsia bashkëkohore, 13, Albas, Tiranë, 2006
Sadiku, Sinan, Rendi i vlerave në poezinë bashkëkohore shqiptare, “Beqir Musliu”, Gjilan, 2013
Sejdiu, Vaxhid, Poema e sotme shqipe me temë historike, (master thesis), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2005
Simpozium Rrjedhat e letërsisë bashkëkohore shqiptare nga gjysma e dytë e shekullit XX - poezia, proza dhe drama, AShAK, Prishtinë, 2005
Shema, Isak, Kultura letrare bashkëkohore, Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës, Prishtinë, 2015
Vinca, Agim, Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe : (1945-1980), Rilindja, Prishtinë, 1985
Published
2018-12-16
How to Cite
DIBRA, Vjollca. Social and Historic Contextuality of Contemporary Albanian Literature. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 79-85, dec. 2018. ISSN 2616-387X. Available at: <http://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/65>. Date accessed: 23 oct. 2019. doi: https://doi.org/10.32936/pssj.v2i3.65.