Investigation of Classroom Applications for Multicultural Education in Terms of Various Variables
PDF

Keywords

Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlü Eğitime Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar, Kültürel Farklılıkların Öğretimi

How to Cite

YILDIRIM, S., & MUYO YILDIRIM, M. (2019). Investigation of Classroom Applications for Multicultural Education in Terms of Various Variables. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 3(1), 38-49. https://doi.org/10.32936/pssj.v3i1.83

Abstract

In this study, it was examined whether the teachers' in-class practices towards multicultural education in Kosovo differ according to gender, professional seniority, mother tongue, level and branch variables. Descriptive screening model was used in the study. The study group consisted of 975 Turkish, Albanian and Bosnian teachers working in the provinces of Prizren, Pristina, Mamusha, Reçane and Restelitsa in the 2016-2017 academic year. The education In-Class Practices Scale m developed by the researcher as a data collection tool to determine the classroom practices of teachers for multicultural educational practices was applied in this study. The results of the study showed that some variables differed significantly on classroom teaching practices. These are the mother tongue, the level, and the branch variables. On the other hand, it was determined that gender and professional seniority variables did not cause a significant difference in classroom practices.

As a result of the study, it has been suggested that in-service training for teaching cultural differences for Turkish, Albanian and Bosnian native language teachers, the number of activities aimed at teaching cultural differences in activities related to different cultural values in schools textbooks should be increased and new program designs for multicultural education should be developed.

Key words: Multicultural Education, Classroom Practices for Multicultural Education, Teaching Cultural Differences.

https://doi.org/10.32936/pssj.v3i1.83
PDF

References

1. Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 105-109.
2. Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
3. Aydın, H. (2012). Multicultural Education Curriculum Development in Turkey. Mediterranean Journal of Social Science, 3(3), 277-287
4. Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
5. Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü Eğitime Giriş. (Çev. Aydın, H.). Ankara: Anı Yayınları.
6. Banks, J. A. (2007). Diversity and citizenship education: Global perspectives. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
7. Banks J. A. ve Ambrosio, J. (2002). Encyclopedia of Education: Multicultural Education. New York: Macmillan.
8. Başbay, A. Kağnıcı, Y. D. ve Sarsar, F. (2013). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8(3), 47-60.
9. Brown, M. N. (2007). Educating all students: Creating culturally responsive teachers, classrooms, and schools. Intervention in School and Clinique, 43(1), 57-62.
10. Brown, S. C. ve Kysilka, M. (2002). Applying Multicultural and Global Concepts in the Classroom and Beyond. Boston, MA: Allyn ve Bacon.
11. Bulut, C. ve Başbay, A. (2015). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957-978.
12. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
13. Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
14. Chisholm, I. M. (1994). Preparing teachers for multicultural classrooms. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 14, 43-68.
15. Çiftçi, Y. ve Aydın, H. (2014). Türkiye’de çokkültürlü eğitimin gerekliliği üzerine bir çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 197-218.
16. Fox, W. ve Gay, G. (1995). Integrating multicultural and curriculum principles in teacher education. Peabody Journal of Education, 70(3), 64 – 82.
17. Gay, G. (2014). Culturally Responsive Teaching Theory, Research and Practice. (Çeviri: Aydın, H.). Ankara: Anı Yayıncılık.
18. Gay, G. (2002). Preparing for Culturally Responsive Teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116.
19. Gay, G. (1994). A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education. Urban Monograph Series. Office of Educational Research and Improvement. North Central Regional Educational Lab., Oak Brook, IL. ERIC, ED 378 287.
20. Gay, L. R. ve Airasian, P. (2003). Education research. Competencies for Analysis and Applications, New Jersey.
21. Heidari, F., Nourmohammadi, E. ve Nowrouzi, H. (2012). On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Teaching Styles. International Journal of Linguistics, 4(3), 536-550.
22. Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 18. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
23. Kaya, İ. ve Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı yayıncılık.
24. Keskin, Y. ve Yaman, E. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler programı ve ders kitaplarında yeni bir paradigma: Çokkültürlü eğitim. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 933-960.
25. Koro, B. (2008). Tarih 9. Priştine: Libri Shkollor Yayınevi.
26. Koro, B. ve Topsakal, C. (2007). Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitim. Prizren: Bay Yayınları.
27. Ladson-Billings, G. (2000). Fighting for our lives preparing teachers to teach African American students. Journal of teacher education, 51(3), 206-214.
28. Malik, H. (2002). Lebanon as an Experiment in Multicultural Interdependence. Lebanon’s Second Republic: prospects for the twenty-first century.
29. Marangoz, G., Aydın, H. ve Adıgüzel, T. (2015). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karşı algısı. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 709-720
30. Middleton, V. A. (2001). Increasing preservice teachers’ diversity beliefs and commitment. The Urban Review, 33(4), 343-361.
31. Neuharth-Pritchett, S., Reiff, J. C. ve Pearson, C. A. (2001). Through the eyes of preservice teachers: Implications for the multicultural . Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 256-269.
32. Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences 1(1), 154-164.
33. Polat, İ. ve Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. Yüzüncü Year Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-271.
34. Safçı, N. ve Koro, B. (2008). Kosova’da Türkçe Eğitimde Öğretmen Kadrosu. Prizren: Kosova Türk Öğretmenler Derneği Yayınları.
35. Şimşek, H. ve Yeardırım, A. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
36. Toprak, G. (2008). Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği’nin (Teacher Multicultural Attitude Survey) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
37. Valentiin, S. (2006). Addressing diversity in teacher education programs. Education, 127(2), 196-202.
38. Vassallo, B. (2012). Am I culturally competent? A study on multicultural teaching competencies among school teachers in Malta. The Journal Multiculturalism in Education, 8.
39. Yurdabakan, İ. (2002). Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim. Eğitim Araştırmaları, 6, 61-64.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Array

Downloads

Download data is not yet available.