Effects of Deciphering in Piano Education Based on Work Analysis
PDF

Keywords

Piano Education, Work Analysis Form, Deciphering, Deciphering in Piano Education, Work Analysis in Piano Education.

How to Cite

BAKIOĞLU, Çağlar, & VARIŞ, Y. A. (2019). Effects of Deciphering in Piano Education Based on Work Analysis. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 3(3), 53-66. https://doi.org/10.32936/pssj.v3i3.127

Abstract

In this study “Piano Lesson Analysis Form” was developed and intended to provide a thorough analysis in the work of a piano piece, at the time of the study or before playing it. This developed form allowed us to determine what is effecting the skills of the students in sight reading. In this study, which has pre-test and post-test control group design, the assessments were made with between-groups and within-groups comparisons. In the study, results in the first period of both groups were obtained and sight reading study was made. After these implementations, the other piano pieces that were deciphered by the experimental group and the homework assignments of the piano lessons studied throughout the semester and examined with “Piano Piece Analysis Form for the Piano Lessons”. Based on the results of pre-test and post-test comparisons, it is observed that there was a significant difference in terms of the sight reading skills.

Key words: Piano Education, Work Analysis Form, Deciphering, Deciphering in Piano Education, Work Analysis in Piano Education.

https://doi.org/10.32936/pssj.v3i3.127
PDF

References

1. Akyürek, R. (2018). Müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlarda orkestra/oda müziği eğitimi etkinlik sürecinin incelenmesi. Journal of Turkish Studies, 13(19), 65-76. Doi:10.7827/TurkishStudies.14034.
2. Bağçeci, S. E. (2003). Piyano eğitiminde müzikal analiz kavramı – kapsamı ve örnek klavye analizleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 159-176, Elazığ.
3. Baker, N. E. (2008). The effects of peer teaching on undergraduate music majors' achievement and attitude toward sight-reading in the group piano setting. (Unpublished Doctoral Dissertation). Louisiana State University, Baton Rouge.
4. Bulut, F. (2008). Piyano eğitiminde geleneksel Türk Halk Müziği kaynaklı eserlerin seslendirilmesine yönelik oluşturulan bir “çoklu analiz modeli” ve bu modelin öğrenci başarısı üzerine etkileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi.
5. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. 1. Baskı, Öncü basımevi, Ankara: Pegem A Yayınları.
6. Chaffin, R., & Imreh, G. (2002). Stages of practice revisited. In R. Chaffin, G. Imreh, & M. Crawford (Eds.), Practicing perfection: Memory and piano performance (239–246). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
7. Çiftçibaşı, M. C. ve Şaktanlı, S. C. (2017). Hızlı okuma teknikleri eğitiminin piyano deşifre becerisine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 35-55.
8. Demirova, G. (2008). Piyano eğitiminde gam tekniği üzerine düşünceler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-23.
9. Ercan, N. (2008). Piyano eğitiminde ilke ve yöntemler. Ankara: Sözkesen.
10. Fenmen, M. (1974). Piyanistin kitabı. Ankara: Akba.
11. Kuo, M. H. (2012). Strategies and methods for improving sight-reading. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Kentucky, Lexington.
12. Kurtuldu, M. K. (2007). Bilgiyi işleme modeline dayalı piyano eğitiminde genel öğrenme stratejilerinin yeri ve görsel imajlar oluşturma yönteminin kullanılabilirlik düzeyi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
13. Kurtuldu, M. K. (2014). Piyano öğrencilerinin deşifre becerileri ile piyano dersi başarılarının karşılaştırılması. TSA, 18(3).
14. Küçük A. (1994). Bir piyano eseri nasıl çalışılır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yeni Dönem (Özel Sayı), 185-194.
15. Küpana, M. N. (2012). Piyanoda deşifre öğretimi programının müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarına etkisi, 11 (41), 183-194.
16. MacRitchie, J. (2017). Deciphering and Embodying Contemporary Piano Scores: A Commentary on Huisman, Gingras, Dhondt, and Leman. Empirical Musicology Review, 12(1-2), 75-79.
17. Özer, B. (2010). Piyano öğretiminde deşifre becerisinin kazandırılması. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
18. Öztutgan, K. (2018). Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda klasik gitar deşifresini geliştirmeye yönelik bir metot önerisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun.
19. Öztutgan, K. ve Akbulut, F. (2019). Müzikal deşifrenin boyutları ve etken faktörleri. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 12 (23), 65-87.
20. Selen, B. ve Aşkın, C. (2009). Piyano eğitiminde çözümleme destekli çalışma metodu ve uygulanışı. İTÜ Dergisi/B, 6 (1), 53-63.
21. Tufan, S. (2000). Piyano eğitiminde deşifre çalışmaları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 101-104.
22. Yılmaz, N. (2006). Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi gse bölümü müzik eğitimi anabilim dalında uygulanan piyano eğitiminin değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, (554-593), 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Downloads

Download data is not yet available.