LANGUAGE INEQUALITY AND THE USE OF STANDARD LANGUAGE

  • Flamur Shala University "Ukshin Hoti" Prizren

Abstract

This paper deals with linguistic inequality and the use of standard language. Language inequality has a wide and multifaceted meaning with several interpretations. It should be noted that the habits of informal use of the language do not define all inequality because the same user in another circumstance may use the language standard and manage to indicate a certain degree of use of the language. From the research with students of Albanian language, it turns out that these students, starting from the first year of the studies, show the efforts, the ability and the skills of using the linguistic standard despite a linguistic conformism. Linguistic individuality highlights the linguistic inequality.


Language inequality has linguistic or limited language deficits on written and speech discourse. Meanwhile, the text sublimates the individual skills of writing, brainstorming, text planning, linguistic coherence and cohesion, according to an elaborate linguistic code. Furthermore, we see that language inequality is relative, because everyone who writes or speaks, under certain conditions, has his / her linguistic competence and individuality. In my research on students` texts are noticed some elements dealing with linguistic inequality and use standard language.

References

1. Baylon Ch. & Mignot, X., 2004. Komunikimi, Shkup.
2. Dë Sosyr, F., 1977. Kurs i gjuhëssë së përgjithshme, Prishtinë.
3. Grup autorësh, 2002. Gamatika e gjuhës shqipe I, Tiranë.
4. Holmes, J., 2015. Hyrje në sociolinguistikë, Tiranë.
5. Hudson, R. A., 2002. Sociolinguistika, Tiranë.
6. Islamaj, Sh., 2014. Gjuha teksti dhe konteksti, Prishtinë.
7. Ismajli, R., 2003. Standarde dhe identitete, Pejë.
8. Kostallari, A., 1973. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa problem themelore të drejtshkrimit të saj, Tiranë.
9. Lafe, E., 1983. Rreth normës së sotme në formimin e shumësit të emrave, Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe, Prishtinë.
10. Lloshi, Xh., 2012. Stilistika e gjuhës shqipe, Tiranë.
11. Martine, A., 1983. Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, Prishtinë.
12. Memushaj, R., 2008. Gjuhësia gjenerative, Tiranë.
13. Ndreca, M., 1986. Fjalor fjalësh e shprehjesh të huaja, Prishtinë.
14. Nuhiu, V., 1990. Ndikimet ndërgjuhësore, Prishtinë.
15. Paҫarizi, Rr., 2011. Shqipja standarde në parametrat sociolinguistikë, Prishtinë.
16. Ronald, B., 2008. Aventuara semiologjike, Pejë, 2008.
17. Shala, F., 2018. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i gjuhës standarde, Perla, Tiranë.
18. Shkurtaj, Gj., 2009. Sociolinguistikë e shqipes, Tiranë.
Published
2019-03-24
How to Cite
SHALA, Flamur. LANGUAGE INEQUALITY AND THE USE OF STANDARD LANGUAGE. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X. Available at: <http://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/73>. Date accessed: 22 sep. 2019. doi: https://doi.org/10.32936/pssj.v3i1.73.
Section
Review Articles