Application of Marketing in Interest as a Factor of Development of Enterprises in Digital Economy

  • Nerimane Bajraktari
  • Ali Ahmeti

Abstract

Online transactions have been characterized by steady growth in recent years. This trend has not left aside developments in organizations in Kosovo. People who buy online are faced with technological equipment that often does not perform the right way as the customer requests or expects. The intranet connects the computer systems of an enterprise or organization based on the Internet technique especially in the TCP / IP protocol. Digital Marketing is a term for the marketing of targeted, measurable and interactive products and services using digital technology to reach and convert "leads" to customers. The main objective is to promote brands, build preference, and increase sales through various digital techniques. It is embodied by a wide selection of service, product and brand marketing tactics, which, as a core promotion medium, largely use the Internet.Digital marketing activities are: search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), content marketing, influencing marketing and e-commerce, social media marketing, e-mail marketing, display advertising, books electronics, video games and any other form of digital media. According to the Digital Marketing Institute, the Digital Marketing Institute, digital marketing is the use of digital channels to promote or sell products or services to consumers or businesses. The Digital Economy is the highest level of use of computers in a national economy. The higher the rate of use of computers in a more digitized economy and closer to the overall economic progress is that country.

References

• SHALA A., NDIKIMI I CILËSISË SË SHËRBIMIT NË KRIJIM TË BESNIKËRISË NDAJ MARKAVE: RASTE STUDIMORE NGA KOSOVA Universiteti I Tiranës 2016
• STIKK (Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit e Kosovës STIKK)
• (Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
• LL. Shyqri- Manaxhimi , Tiranë, 2010
• InternetWorld Stats (2016)
• Marketingu në internet dhe vlerësimi i shërbimeve elektronike O. Theodhori
• • Dr. sc. Edmod Beqiri Interneti – Komunikimet kompjuterike – Dukagjini, Pejë, 2002 • Denise Moser, “Marketing Tools for the 21 Century” – Semaphore Inc. 2002 • Dr. Ralph F. WilsonElements of a Web Marketing Philosophy, Que Publisher, Copyright © 1998
• Bytyqi SH & Elmazi, L,: Drejtim Marketingu.
• Cant M.C & Strydom J.W & Joorte C.J., Marketing Management, fifth edition, 2007.
• Çepani A., Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël 2006,
• Drucker P., Practic of Management. 1954
• DeCenzo R., Bazat e menaxhimit, Tiranë. UET Press 2011
• Groucutt J & Leadley P., Marketing, United States, 2004.
• Jakupi A., Bazat e marketingut, 2004
• Kazmi, Shh., Marketing Management, New Delhi, 2007.
• Kotler P & Keller K., Marketing management, 2001,12th Edition,
• Kotler P, Marketing 3.0
• Kume V., Menaxhmi strategjik 2010
• Kume V & Panariti N: Planifikimi strategjik në organizatat publike dhe jofitimprurëse, Tiranë 2003.
• Kristo I., Marketing dhe Biznes ndërkombëtar, Tiranë, 2004
• Llaci Sh, Manaxhimi, Tiranë, 2010.
• Manxhari M., Sjellja në organizatë, 2010 .
• Meler M ., Bazat e marketingut, Prishtinë, 2008.
• Quinn S., Management Basics, 2010
• http://www.atis-shpk.com
• Ramadani V., Specifikat e biznesit të vogël dhe të mesëm, Tetovë, 2010.
• Reshidi N., Menxhmeni i strategjive të marketingut, Prishtinë, 2006.
• Tahiri I., Menaxhimi i ndërmarrjes, Prishtinë, 2008. (http://mesazhi.com/cilat-jane-industrite-qe-po-perfitojne-nga-marketingu-digjital)
• Ky studim i vitit 2014 nga Digital Training Academy. (http://mesazhi.com/cilat-jane-industrite-qe-po-perfitojne-nga-marketingu-digjital)
• Doc.Dr. Fisnik Dalipi

Resources From the Internet

• Komisioni Evropian: Raporti i Progresit 2011 për Kosovën
• Oda Ekonomike Amerikane, Agjenda e biznesit të Kosovës, 2011.
• OSCE: Udhëzuesi i praktikave më të mira për një klimë pozitive për biznesin dhe investimet, Vienë, 2006, fq.18
• STIKK (Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit e Kosovës STIKK)
• Strategjia e zhvillimi të NVM-ve ,2012-2016, Kosovë
• The Internet Marketing Academy, 2011, fq 13
• www.worldbank.org/.../KOSOVO
• www.mti-ks.org
• www.arbk.org
• InternetWorld Stats (2016)
• http://www.sba.gov/content/small-business-act
• www.marketingpower.com
• www.kotlermarketing.com
• www.druckerinstitute.com
• www.druckerinstitute.com
• http://www.sayeconomy.com
Published
2018-04-09
How to Cite
BAJRAKTARI, Nerimane; AHMETI, Ali. Application of Marketing in Interest as a Factor of Development of Enterprises in Digital Economy. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 36-51, apr. 2018. ISSN 2616-387X. Available at: <http://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/21>. Date accessed: 19 mar. 2019.