Application of Marketing in Interest as a Factor of Development of Enterprises in Digital Economy
PDF

Keywords

Marketing, Digital, Internet, Economics, Development, Online.

How to Cite

Bajraktari, N., & Ahmeti, A. (2018). Application of Marketing in Interest as a Factor of Development of Enterprises in Digital Economy. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(1), 36-51. Retrieved from http://prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/21

Abstract

Online transactions have been characterized by steady growth in recent years. This trend has not left aside developments in organizations in Kosovo. People who buy online are faced with technological equipment that often does not perform the right way as the customer requests or expects. The intranet connects the computer systems of an enterprise or organization based on the Internet technique especially in the TCP / IP protocol. Digital Marketing is a term for the marketing of targeted, measurable and interactive products and services using digital technology to reach and convert "leads" to customers. The main objective is to promote brands, build preference, and increase sales through various digital techniques. It is embodied by a wide selection of service, product and brand marketing tactics, which, as a core promotion medium, largely use the Internet.


Digital marketing activities are: search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), content marketing, influencing marketing and e-commerce, social media marketing, e-mail marketing, display advertising, books electronics, video games and any other form of digital media. According to the Digital Marketing Institute, the Digital Marketing Institute, digital marketing is the use of digital channels to promote or sell products or services to consumers or businesses. The Digital Economy is the highest level of use of computers in a national economy. The higher the rate of use of computers in a more digitized economy and closer to the overall economic progress is that country.

Key words:  Marketing, Digital, Internet, Economics, Development, Online.

PDF

References

1. Shala A., Ndikimi i Cilësisë Së Shërbimit Në Krijim Të Besnikërisë Ndaj Markave: Raste Studimore Nga Kosova Universiteti I Tiranës 2016
2. STIKK (Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit e Kosovës STIKK)
3. (Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
4. LL. Shyqri- Manaxhimi , Tiranë, 2010
5. InternetWorld Stats (2016)
6. Marketingu në internet dhe vlerësimi i shërbimeve elektronike O. Theodhori
7. • Dr. sc. Edmod Beqiri Interneti – Komunikimet kompjuterike – Dukagjini, Pejë, 2002 • Denise Moser, “Marketing Tools for the 21 Century” – Semaphore Inc. 2002 • Dr. Ralph F. WilsonElements of a Web Marketing Philosophy, Que Publisher, Copyright © 1998
8. Bytyqi SH & Elmazi, L,: Drejtim Marketingu.
9. Cant M.C & Strydom J.W & Joorte C.J., Marketing Management, fifth edition, 2007.
10. Çepani A., Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël 2006,
11. Drucker P., Practic of Management. 1954
12. DeCenzo R., Bazat e menaxhimit, Tiranë. UET Press 2011
13. Groucutt J & Leadley P., Marketing, United States, 2004.
14. Jakupi A., Bazat e marketingut, 2004
15. Kazmi, Shh., Marketing Management, New Delhi, 2007.
16. Kotler P & Keller K., Marketing management, 2001,12th Edition,
17. Kotler P, Marketing 3.0
18. Kume V., Menaxhmi strategjik 2010
19. Kume V & Panariti N: Planifikimi strategjik në organizatat publike dhe jofitimprurëse, Tiranë 2003.
20. Kristo I., Marketing dhe Biznes ndërkombëtar, Tiranë, 2004
21. Llaci Sh, Manaxhimi, Tiranë, 2010.
22. Manxhari M., Sjellja në organizatë, 2010 .
23. Meler M ., Bazat e marketingut, Prishtinë, 2008.
24. Quinn S., Management Basics, 2010
25. http://www.atis-shpk.com
26. Ramadani V., Specifikat e biznesit të vogël dhe të mesëm, Tetovë, 2010.
27. Reshidi N., Menxhmeni i strategjive të marketingut, Prishtinë, 2006.
28. Tahiri I., Menaxhimi i ndërmarrjes, Prishtinë, 2008. (http://mesazhi.com/cilat-jane-industrite-qe-po-perfitojne-nga-marketingu-digjital)
29. Ky studim i vitit 2014 nga Digital Training Academy. (http://mesazhi.com/cilat-jane-industrite-qe-po-perfitojne-nga-marketingu-digjital)
30. Doc.Dr. Fisnik Dalipi; Resources from the Internet
31. Komisioni Evropian: Raporti i Progresit 2011 për Kosovën
32. Oda Ekonomike Amerikane, Agjenda e biznesit të Kosovës, 2011.
33. OSCE: Udhëzuesi i praktikave më të mira për një klimë pozitive për biznesin dhe investimet, Vienë, 2006, fq.18
34. STIKK (Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit e Kosovës STIKK)
35. Strategjia e zhvillimi të NVM-ve ,2012-2016, Kosovë
36. The Internet Marketing Academy, 2011, fq 13
37. www.worldbank.org/.../KOSOVO
38. www.mti-ks.org
39. www.arbk.org
40. InternetWorld Stats (2016)
41. http://www.sba.gov/content/small-business-act
42. www.marketingpower.com
43. www.kotlermarketing.com
44. www.druckerinstitute.com
45. www.druckerinstitute.com
46. http://www.sayeconomy.com

Downloads

Download data is not yet available.